Surat Municipal Corporation (SMC) Recruitment for 800 Apprentice Posts 2020 - Ojas Gujarat Jobs

Google Ads

Latest News

Surat Municipal Corporation (SMC) Recruitment for 800 Apprentice Posts 2020

 ધી એપ્રેન્ટીસ એકટ-૧૯૬૧ હેઠળ સુરત મહાનગરપાલિકામાં જુદાં જુદાં ટ્રેડોમાં નિયત લાયકાત ધરાવતાં એપ્રેન્ટીસો પસંદ કરવા માટે તા.ર૧/૦૯/ર૦ર૦, ૧૧-૦૦ કલાક થી તા.૩૦/૦૯/ર૦ર૦, ર૩-પ૯ કલાક સુધીમાં ઓનલાઇન અરજી મંગાવવા બાબત
Apply link:Click HereNo comments